Er wordt bijzondere aandacht gevraagd voor jongeren en volwassenen:
 • in risicovolle gezinnen
 • met een taal of ontwikkelingsachterstand
 • zonder startkwalificatie
 • in een sociaal isolement
 • zonder toekomstperspectief
 • die vrij jong levensbepalende keuzes hebben gemaakt
 • die een andere geaardheid hebben
 • die een psychiatrische achtergrond hebben
 
..."Dat vraagt om een intermediair die de verbinding tot stand kan brengen tussen deze doelgroepen en professionals die deze doelgroep willen bereiken of zelforganisaties die hun achterban willen helpen"...
..."Ik vind daarom dat het aanbod van Orserre naadloos hierop aansluit:
 • het zijn verbindende activiteiten
 • het is aanbod op maat
 • en er gebeurt meer ů omdat Orserre echt betrokken is!

Marianne Schipper
Co÷rdinator Moeders informeren Moeders (MIM) Nieuwe Waterweg Noord

Vrijwilligers werven een probleem?
..."als samenwerkingspartner valt het me op, dat Orserre er heel goed in slaagt om vrijwilligers te werven of het nu voor een multiculturele opvoedbeurs of een tienermoederproject is, via hun netwerken weten ze altijd vrijwilligers bij projecten te betrekken, daaruit blijkt dat ze een uitstekende toegang tot hun achterban hebben"...

..."Vanuit MIM kan ik mij zeer goed vinden in de doelstelling van Orserre. Daar waar het gaat om het bevorderen van mensen uit kwetsbare doelgroepen in de samenleving... daar zit ook de overeenkomst met MIM"

Cobi van der Beek
Co÷rdinator Integratie, gemeente Schiedam

..."De borging, de continu´teit en de ketensamenwerking in de aanpak van Orserre spreken mij bijzonder aan. Ik herken hierin zeker de duurzame integratie en participatie, die Orserre in haar visie en missie beoogt"...

..."Orserre is in staat om verbinding te maken tussen zowel de tienermoeders als de beleidsmedewerkers. Ze verstaat de taal van beide doelgroepen en kan zo de relatie te leggen"...
..."Ik herken de intentie van Orserre om te bevorderen dat mensen met een sociale achterstand weer deel gaan nemen aan de samenleving. Deze uitdaging, dat niemand aan de zijlijn mag blijven staan, pakt Orserre heel goed op"...

..."Ik complimenteer Orserre voor het aanboren van de innerlijke kracht van meisjes en vrouwen om ze uit hun sociale isolement te helpen stappen"

Inge Zeldenrust
Voormalig co÷rdinator Centrum Jeugd en Gezin gemeente Schiedam

..."De effectiviteit van de Orserre aanpak?
De aanpak, het borgen en de continu´teit in het omgaan met tienermoeders sprak mij bijzonder aan. Inclusief het samenbrengen van de juiste mensen"...
..."Het mobiliseren van de ketenpartners bewijst de effectiviteit van de aanpak van Orserre. Zij zien kans deze samenwerking tot stand te brengen en te onderhouden. Daardoor was de projectsamenwerking met de ketenpartners in het kader van Tienermoeders heel bijzonder!"...
..."Orserre vormt de verbindende schakel. De link die Orserre weet te leggen tussen 'het werken met de voeten in de klei' gecombineerd met de vaktaal van de beleidsmedewerkers is heel sterk. Deze werkwijze tussen de juiste mensen weten te benaderen en de juiste aanpak vormt de verbindende schakel. De toegevoegde waarde van Orserre is dat zij de gewenste doelgroepen weet te bereiken, die wij zelf niet kunnen bereiken. Door de methodiek van Orserre wordt de persoonlijke kracht van de deelnemers benut en groeit het ik-bewustzijn! Dat is voor mij sociale duurzaamheid, vooral omdat de participatie en de continu´teit daardoor gewaarborgd blijft"...
..."Bijzonder is de aansprekende wijze waarop gebruik gemaakt wordt van de innerlijke kracht en persoonlijke rijkdom van de tienermoeders. Bovendien maakt Orserre zich sterk voor het borgen van deze kracht"...

Harold Terzol
Professional

Via projecten op sociaal-cultureel en educatief gebied zet Harold zich samen met Orserre in om de maatschappelijke en culturele participatie van de doelgroep te bevorderen.

..."Wat mij vooral aanspreekt in deze projecten, is het laagdrempelige karakter in de aanpak van Orserre. Antillianen worden binnen gehaald met een kaartspel als Bon Ku Ne of een gezellig avondje dominoŰn. Het is niet belangrijk hoe je het doet, maar het belangrijkste is dat je ze binnen hebt en dan van voorlichting kunt voorzien. Via deze "amigoe"(vriend) aanpak wordt ondertussen wel gewerkt aan een positief leef- en werktraject van de doelgroep"...
..."Belangrijk is het aanreiken van een rolmodel, die de kracht binnen de doelgroep van Antilliaanse mannen tussen de 25-35 naar voren laat komen. Spreek ze aan op de potentie en de kracht die in hen zelf zit. Ik ben bijzonder tevreden over de manier waarop Orserre dit proces begeleidt en de persoonlijke rijkdom van Antillianen benut. Alleen zˇ kan de integratie en participatie van Antillianen bevorderd worden "...

Dienie Nesse
Assistent Wijkwerker

Dienie focust op de persoonlijke betrokkenheid en winst die de empowermentstrategie van Orserre oplevert.

..."Ik zie dat de aanpak van Orserre bij onze tienermoeders goed geholpen heeft. Het project liep naadloos over. Ook hun werkwijze heeft voor de tienermoeders persoonlijk veel betekend, omdat er een beroep wordt gedaan op hun innerlijke kracht"...

..."Orserre functioneert als een spin in het web. Ze weet iedereen bij elkaar te brengen. Ze gebruikt haar netwerken uitstekend en weet precies de juiste mensen erbij te betrekken"...

Melva Rosario
Betrokken burger

Melva benadrukt het belang van het Antilliaans beraad en de wijze waarop Orserre dat proces begeleidt.

..."Ik vind het belangrijk dat de kracht en het potentieel van de Antilliaanse doelgroep aangeboord wordt. Ondernemerschap zit er gezien bijvoorbeeld het "hosselen" (vrouwen koken thuis en verkopen hun creatieve kookkunsten) zeker in, alleen weten Antilliaanse ondernemers de weg niet. Wij willen die wijzen"...

..."We hebben een gewaardeerde samenwerking met Orserre. Zij helpen ons bij de uitvoering van de projecten om het unieke van de doelgroep goed uit de verf te laten komen"...

 

Missie & Visie

Stichting Orserre
'duurzame integratie, participatie en inburgering'

Stichting Orserre is een maatschappelijk ondernemer op het gebied van diversiteit

Missie
Orserre werkt mee aan een positief maatschappelijk zelfbeeld van de volgende kwetsbare diversiteitgroepen: Culturele minderheden, Tienermoeders, Homo's en Lesbiennes, Licht verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Visie
Orserre werkt mee aan een positief maatschappelijk zelfbeeld door:

Taken
 1. Individuen en groepen sterker te maken door middel van Empowerment
 2. Aandacht te vragen voor casu´stiek bij verantwoordelijke instellingen en organisaties
 3. Het negatief maatschappelijk zelfbeeld publiekelijk aan de orde te stellen.
Duurzame werkwijze
Het oudste en meest hardnekkige misverstand over duurzaamheid is dat het enkel over milieu aspecten gaat, alleen de planet kant. Terwijl duurzaamheid drie P's kent namelijk People, Profit & Planet. Om diversiteit te creŰren is naast Planet, een heldere visie op People en Profit van essentieel belang.

De duurzame werkwijze van Orserre bestaat uit:
 1. de verdieping in het gebied (locatiegebondenheid/planet)
 2. uitvoering gaat gepaard met;
  - ketensamenwerking (draagvlak/people)
  -mede verantwoordelijkheid ( convenant met probleemeigenaar en regievoerder/people)
  -committent aan de doelgroep (missie/people)
  -low budget (combinatie free lancer en trainee/ profit)
  Een professional tijdelijk op maat in combinatie met een vrijwilliger en/of stagiaire.
Waarden
De volgende waarden kenmerken de werkwijze van Orserre;
Continu´teit; door samen te werken met lokale zelforganisaties en reguliere instellingen werken wij aan inbedding van de werkzaamheden, borging van de opgedane kennis en ervaring, samenbrengen van personen die betrokken zijn bij de werkzaamheden.

Samenwerking; wordt zoveel als mogelijk nagestreefd, gestimuleerd en gefaciliteerd zodat werkzaamheden afgestemd en in gezamenlijkheid uitgevoerd kunnen worden. Orserre werkt samen op;
- ketenniveau (met lokale reguliere instellingen),
- inhoudelijk niveau (gemeenschappelijk doel/casus),
- basis van persoonlijke betrokkenheid van de doelgroep zelf (vrijwilligers/ zelforganisaties)

Delen van kennis en informatie; door transparant te werken deelt Orserre haar expertise met anderen die betrokken zijn. Het doel is ontwikkelen en delen van best practise.

Nazorg verlenen; Orserre houdt rekening met een gedoseerde afbouw van werkzaamheden waardoor de overgang tussen start, uitvoering en overdracht op een gedoseerde wijze verloopt. Orserre blijft na afloop van werkzaamheden beschikbaar voor informatie en advies.